Νομοθεσία

H νομοθεσία αποτελεί βασικό συστατικό για την εύρυθμη λειτουργία κάθε υπηρεσίας. Με γνώμονα αυτό παραθέτουμε σημαντικό μέρος της νομοθεσίας που αφορά τον εκπαιδευτικό και το διοικητικο προσωπικό του ΥΠΑΙΘ.

Η νομοθεσία αφορά: