Τροποποιητική Υ.Α χορήγησης αδειών

Η  Υπουργική Απόφαση με Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/ 26/ 153324/Δ1 η οποία είναι τροποποίηση της υπ' Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002

με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων,

από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2648/07-10-2014